نتايج مسابقه احسن الحديث 11 - ﺷﺮح ﻧﺎﻣﻪ 31 ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺸﻮر ﺗﺮﺑﯿﺖ

تاریخ نامه: 26 امرداد 1392
شماره نامه:
 
اطلاعیه های عمومی  |   

 

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

 

ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﺣﺴﻦ اﻟﺤﺪﯾﺚ 11- ﺷﺮح ﻧﺎﻣﻪ 31 ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺸﻮر ﺗﺮﺑﯿﺖ در روزﻫﺎي 2 اﻟﯽ 4 ﻣﺮداد ﻣﺎه توسط واحد فرهنگی مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیخ فارس بوشهر برگزار گردید که ﺗﻌﺪاد 103 ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در این ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮري ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده که تعداد 21 نفر از شرکت کنندگان برگزیده شدند که اسامی آنها به شرح ذیل می‌باشد:

 

رديف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

نام مرکز برگزار کننده

1

حلیمه فصيحی

علی

مرکز درمانی شهدای خلیخ فارس

2

حدیث روزبهانی

اکبر

مرکز درمانی شهدای خلیخ فارس

3

زهرا خورشیدی

غلامرضا

مرکز درمانی شهدای خلیخ فارس

4

هاجر تنگستانی

قاسم

مرکز درمانی شهدای خلیخ فارس

5

فاطمه کرمی چرومی

اسفندیار

مرکز درمانی شهدای خلیخ فارس

6

سکینه کرمی

دارب

مرکز درمانی شهدای خلیخ فارس

7

سلیمه کازرونی منفرد

عبدالله

مرکز درمانی شهدای خلیخ فارس

8

خدیجه بحرینی

حسین

مرکز درمانی شهدای خلیخ فارس

9

حمیده صفی نژاد

کمال

مرکز درمانی شهدای خلیخ فارس

10

مریم دهقان

حسن

مرکز درمانی شهدای خلیخ فارس

11

سکینه عبدالعلی زاده

علی

مرکز درمانی شهدای خلیخ فارس

12

حمیده بختیاری

مسلم

مرکز درمانی شهدای خلیخ فارس

13

فاطمه پولادی

حسین

مرکز درمانی شهدای خلیخ فارس

14

مسعود زنده بودی

خسرو

مرکز درمانی شهدای خلیخ فارس

15

ماهرخ موقر

محمد

مرکز درمانی شهدای خلیخ فارس

16

شوکت کاوسی یدالهی

کاوس

مرکز درمانی شهدای خلیخ فارس

17

زهرا فصیحی

میرزا علی

مرکز درمانی شهدای خلیخ فارس

18

کریمه لب شکری

حسین

مرکز درمانی شهدای خلیخ فارس

19

ایران کیهان

لطفعلی

مرکز درمانی شهدای خلیخ فارس

20

شیدا رسولی

عبدالحسن

مرکز درمانی شهدای خلیخ فارس

21

ستاره کللی

حیدر

مرکز درمانی شهدای خلیخ فارس

 

 کلمات کلیدی:
نتايج     احسن.الحديث    

تعداد بازدید:   ۲
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >