آگهي مناقصه سلف‌سرويس دانشگاه و مزايده داروخانه بيمارستان‌هاي شهداي‌خليج‌فارس بوشهر و 17شهريور برازجان

تاریخ نامه: 13 شهريور 1392
شماره نامه:
 
مناقصه  |   

 

آگهي مناقصه سلف سرويس دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

نظر به اينکه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد، تهيه مواد اوليه غذايي و طبخ و توزيع غذاي دانشجويان خود را به بخش خصوصي واگذار نمايد، لذا از کليه واجدين شرايط دعوت به عمل مي‌آيد، جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس بوشهر - خيابان معلم - روبروي جايگاه نماز جمعه - دانشگاه علوم پزشکي - اداره امور قراردادها مراجعه نمايند.

تاريخ و محل توزيع اسناد مناقصه: ‌از تاريخ درج آگهي به مدت 3 روز کاري - اداره امور قراردادهاي دانشگاه

ضمناً هزينه درج آگهي بر عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

مهلت اخذ اسناد مناقصه: تا پايان وقت اداري 17/6/92 ساعت 45/2 بعد از ظهر

مهلت تحويل اسناد مناقصه: تا تاريخ 27/6/92 ساعت 45/2 بعد از ظهر

پاکات مورخ مورخ 27/6/92 ساعت 30/3 بعد از ظهر در دفتر معاونت توسعه و منابع دانشگاه بازگشايي مي‌گردد.

 


  

آگهي مزايده عمومي داروخانه بيمارستان شهداي خليج فارس بوشهر

نظر به اينکه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد، امور داروخانه مرکز آموزشي درماني شهداي خليج فارس را به بخش خصوصي واگذار نمايد، لذا از کليه شرکت‌هاي واجد شرايط دعوت بعمل مي‌آيد وفق برنامه زمان‌بندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مزايده به آدرس بوشهر - خيابان معلم - روبروي جايگاه نماز جمعه - دانشگاه علوم پزشکي - اداره امور قراردادها مراجعه نمايند.

تاريخ و محل توزيع اسناد مزايده:

‌از تاريخ درج آگهي در روزنامه به مدت پنج روز کاري - اداره امور قراردادهاي دانشگاه

ضمناً هزينه درج آگهي در روزنامه به عهده برنده مزايده مي‌باشد.

تاريخ بازگشايي پاکات 27/6/92 مي‌باشد.

 


 

 آگهي مزايده عمومي داروخانه شهيد گنجي بيمارستان 17 شهريور برازجان

نظر به اينکه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد، داروخانه شهيد گنجي بيمارستان 17 شهريور برازجان را به بخش خصوصي واگذار نمايد، لذا از کليه متقاضيان دعوت بعمل مي‌آيد وفق برنامه زمان‌بندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مزايده به آدرس بوشهر - خيابان معلم - روبروي جايگاه نماز جمعه - دانشگاه علوم پزشکي - اداره امور قراردادها مراجعه نمايند.

تاريخ و محل توزيع اسناد مزايده:

‌از تاريخ درج آگهي  در روزنامه به مدت پنج روز کاري - اداره امور قراردادهاي دانشگاه

ضمناً هزينه درج آگهي در روزنامه به عهده برنده مزايده مي‌باشد.

تاريخ بازگشايي پاکات 1/7/92 مي‌باشد.

 

 

لازم به ذکر است که مناقصات فوق در سايت ملي مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir/ نيز درج گرديده است.

 کلمات کلیدی:
آگهي     مزايده     سلف.سرويس     داروخانه     بيمارستان.شهدا.خليج.فارس     بيمارستان.17.شهريور    
مناقصه    

تعداد بازدید:   ۳
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >